pacman, rainbows, and roller s
HomeBlog
Tags: wyrok

Wymaganie czynienia nakładów na lokal

Żądanie zwrotu dotacji a nadużycie prawa
Sąd pierwszej instancji ustalił, że oprócz dochodów z gospodarstwa, które wystarczają na bieżącą działalność rolniczą, pozwany zarabia netto 1.200 zł, a jego żona 1000 zł i mają troje uczących się dzieci. Jest oczywiste, że spłata zachowku czy to w wysokości zasądzonej przez Sąd Okręgowy czy też wyższej, nie jest możliwa z bieżących dochodów pozwanego i jego żony. W ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany może jednak sprzedać niektóre nieruchomości (działki) wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo składa się z czterech odrębnych nieruchomości. Nadto część zachowku, pozwany może spłacać z kredytu bankowego, a zabezpieczeniem kredytu byłyby przedmiotowe nieruchomości. skuteczny pełnomocnik do sprawy przed sądem

opinie o lodzkich adwokatachSąd I instancji uznał, iż wypowiedzi pozwanego na temat powoda, zawarte w wystosowywanych do różnego rodzaju urzędów pismach stanowią niedopuszczalne insynuacje pod jego adresem, naruszające jego dobre imię i cześć. Są to wypowiedzi oczerniające, pokazujące powoda w negatywnym świetle, uzasadniające udzielenie mu ochrony prawnej na podstawie art. 24 § 1 KC. Pozwany decydując się na takiej treści sformułowania, powinien był się liczyć z koniecznością wykazania, że istniały dostateczne podstawy do postawienia zarzutu o wprowadzeniu w błąd władzy publicznej, nie miało tu znaczenia samo jego wewnętrzne przekonanie o bezprawnym działaniu powoda.opinie o kancelariach adwokackich w lodzi

Bezspornym było, że od początku 2011 r. między stronami toczyły się rozmowy co do podziału majątku wspólnego. Powód był zainteresowany spłatą do grudnia 2011 r. a pozwana do marca 2012 r. Ostatecznie strony zawarły umowę o treści jak w akcie notarialnym. Z ostrożności pozwanej, gdyby pozwana nie dostała zaliczki, strony zredagowały na wniosek pozwanej sporny akapit w formie w jakiej go zapisano. Powód godził się na przesunięcie terminu gdyby pozwana wystąpiwszy o zaliczkę do (...) i jej nie otrzymała.

W pozostałym zakresie apelacja pozwanej, na podstawie art. 385 KPC, nie zasługiwała na uwzględnienie. Powódka wypłaca wynagrodzenia pracownikom za świadczoną przez nich na rzecz Kopalni pracę. Stąd niewykonywanie przez 2,5 godziny pracy przez pracowników, z przyczyn nie leżących zarówno po ich stronie jak i pracodawcy, uznać należy za szkodę dla powódki wynikłą na skutek zdarzenia z dnia 24 listopada 2008 r. Brak jest podstaw do przyjęcia, że w takiej sytuacji, gdy przestój zakładu nastąpił z winy osoby trzeciej w tym wypadku pozwanej, wynagrodzenia winny były zostać wypłacone w wysokości 60%, a nie 100%. Sąd Apelacyjny akceptuje rozważania Sądu pierwszej instancji dotyczące poniesienia przez powódkę szkody z tytułu zamówienia i niewykorzystania mocy oraz utracenia zysku na skutek nie zdjęcia nakładu.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE